Antonstiftelsens
värdegrund

Antonstiftelsens värdegrund är att bedriva verksamhet som utgår från ett socialt, medmänskligt, hållbart och holistiskt perspektiv som utvecklar människor så att de gör en positiv skillnad i sin närhet samt omvärlden. Stiftelsen ska verka för demokrati, mångfald, bildning och allas lika värde.

Vår Vision

Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad.

Vi vill med kvalitet utbilda människor så att de når sin fulla potential.
Vi vill förmedla gedigen, relevant kunskap och ge förutsättningar att utveckla användbara förmågor och sociala färdigheter för en lokal och global värld i ständig förändring. Vi vill väcka nyfikenhet, lust och motivation och på så sätt inspirera till nytänkande och livslångt lärande.

Vår människosyn innebär att alla är lika värda och ska få bästa tänkbara möjligheter att lyckas. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och präglas av närhet, trygghet och omsorg. Vi skapar positiv nutid och en positivare framtid genom att utrusta människor att bli aktiva och ansvarstagande världsmedborgare som gör skillnad!

Ansvar Närhet Trygghet Omsorg Nyfikenhet – är viktiga förutsättningar för lärande.